โครงการฝึกอบรม
“แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข”

ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 
ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
เข้ารับการอบรมตาม
ภาคและวันที่กำหนดตามเนื้อหาหลักสูตร
Copyright © 2013 : ICT - Ministry of Public Health
กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข