ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบรับเรื่องร้องเรียนและขอรับข้อมูลข่าวสาร


รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การให้บริการ ด้านสารสนเทศ

ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารข่าวสารและแบบฟอร์ม

แจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การให้บริการ
ด้านสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารข่าวสาร
แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540


แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

พัฒนาโปรแกรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

COPYRIGHT © 2010 ICT - Ministry Of Public Health. All Rights Reserved.