ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบรับเรื่องร้องเรียนและขอรับข้อมูลข่าวสาร


รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การให้บริการ ด้านสารสนเทศ

ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน
 
       

 

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน :

*


ชื่อ - สกุล :


(คำนำหน้าชื่อ)


(ชื่อ)

(นามสกุล)


ที่อยู่ :

โทรศัพท์:


(ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข โดยใช้ , คั้นระหว่างหมายเลข)

อีเมล์ :

เอกสารประกอบ

โปรดใส่รหัสยืนยัน :
รหัสยืนยัน

วันที่ส่งเรื่องร้องเรียน :: วันเสาร์ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

 

พัฒนาโปรแกรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

COPYRIGHT © 2016   ICT - Ministry Of Public Health. All Rights Reserved.