ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ยุคแรก (Host Based)
ประมาณ   ปี พ.ศ. 2526    กระทรวงสาธารณสุขนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูลสถิติสาธารณสุขและ ระบาดวิทยา  โดยกองสถิติสาธารณสุข และกองระบาดวิทยาในสมัยนั้นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PRIME และ PDP-11 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mini Computer) เชื่อมโยงเป็น Terminal ไปตามจุดต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ งานในลักษณะของ Host Based   โดยต่อมาได้พัฒนาจัดเก็บข้อมูลด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น   เช่น   ระบบบัญชีถือจ่าย เงินเดือนข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง และข้อมูลด้านอาหารและยา  หลังจากนั้น 10 ปี คือปี พ.ศ. 2536  จึงได้
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  เป็นเครื่อง VAX6000 เข้ามาทดแทน และยังคงใช้งานอย่างต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2544
 
ยุคที่ 2 (Downsizing)
เพื่อเป็นการลดภาระในด้านงบประมาณการจัดหาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของ กระทรวงสาธารณสุข     จึงได้ทดลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)  เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN  โดยใช้  Novell Netware  เป็น  Network Operating System  (NOS) ทำให้ลักษณะการใช้งานที่เป็น  Host -Based  เปลี่ยนมาเป็นแบบ Client / Server บน DOS Mode และใช้โปรโตคอลการติดต่อสื่อสารแบบ IPX/SPX ของ Novell Netware      โดยขณะนั้น ได้ประยุกต์ใช้งานกับระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Decision Support System)  และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN ไปยังห้องผู้บริหารของกระทรวงฯ    เพื่อให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดเก็บบน Server นอกจากนี้ได้ทดลองส่งข้อความ  (Message) ระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมโยงบนเครือข่าย  ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในกระทรวง   หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายในสมัยนั้นคือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

ยุคที่ 3 (Client Server)
ทดลองเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประมาณ ปี พ.ศ. 2534 (จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2544) เป็นต้นมา     ซึ่งขณะนั้นเชื่อมโยงผ่านทางศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC)  และถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวง สาธารณสุขโดยใช้มาตรฐานโปรโตคอล  TCP/IP  (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) อย่างใน ปัจจุบัน และเริ่มนำมาใช้งานอย่างจริงจังเมื่อย้ายกระทรวงมาที่จังหวัดนนทบุรี โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ เครือข่ายคือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) (Web Application)

 
จำแนกระบบเครือข่ายได้ดังนี้
 

ระดับกรม    
สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในกรมต่าง ๆ  รวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีหน่วยงานทางด้านวิชาการของกรมเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองแผนงานและสำนักวิชาการ เป็นต้น  สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบ  นอกจากจะดูแลระบบเครือข่ายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว   ยังมีหหน้าที่ดูและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก (Backbone Network) ของกระทรวงสาธารณสุข และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในส่วนภูมิภาคด้วย

สถานะของการเชื่อมโยงในปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) 
ทุกกรมมีการติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างหน่วยงานภายในด้วยระบบเครือข่าย LAN : Local Area Network และ WLAN : Wireless LAN ทั้งหมดแล้ว และได้เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก (Backbone Network) ของศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยใช้สายไฟเบอร์ออพทิค เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 
ส่วนภูมิภาค  
สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่ว/โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น สถานะของการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงาน จะมีการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN มาใช้ในหน่วยงาน  โดยมีจำนวน Server ตั้งแต่ 1 Server จนถึงหลาย Server และจำนวน Workstation ตั้งแต่ 5 - 6 Workstation จนถึงมากกว่า 100 Workstation ในหน่วยงานขนาดใหญ่
 
สำหรับการเชื่อมโยงกับภายนอก ใช้งานผ่านผู้ให้บริการหลายทาง เช่น
 

- เครือข่าย GITS (สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ)
-  เครือข่าย CAT (บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) 
-  เช่าวงจร Leased Line จากผู้ให้บริการเชื่อมตรงมายังกระทรวงฯ
- เช่าวงจร ADSL จากผู้ให้บริการในจังหวัด
-  เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย (MOI Net)

 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) กระทรวงสาธารณสุข โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ได้เชื่อมโยงระบบเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Network) กับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เพื่อให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้จากหน่วยงาน  และจากระบบ Dial-Up Network ผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 02-955-2700 อัตโนมัติ 120 หมายเลข

 
 
  
 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 02-590 -2197 โทรสาร 0-2590 -1215