หน้าแรก
ระบบสามารถใช้งานได้ดีใน Browser Google Chrome
โปรแกรมระบบงาน/ฐานข้อมูล หน่วยงาน สถานะ ติดต่อสอบถาม
intranet internet database
 1.  แนวทางการตรวจสอบภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 025901521
 2.  ฐานข้อมูลกรณีตัวการกระทำผิดทางวินัย  กลุ่มวินัย 025901314
 3.  website กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  กลุ่มวินัย 025901314
 4. ระบบสมาชิกอินเตอร์เน็ต สธ.  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 1201
 5.  ระบบติดตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ปี 48-55  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901213
 6.  ระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ศทส.  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901169
 7.  ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ศทส.  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901204
 8.  ระบบข้อมูลแผนการฝึกอบรม  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025902197
 9.  เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901200
 10.  เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901200
 11.  เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901207
 12.  ระบบวันลาออนไลน์  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901209
 13.  ระบบลงทะเบียนออนไลน์  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901200
 14.  รายงานผลจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รพ.สต. ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901169
 15.  ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ e-PaySlip  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901169
 16.  Health Data Center (HDC)  ศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 025901212
 17.  ระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  สถาบันพระบรมราชชนก 02-590-1981
 18.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์  สถาบันพระบรมราชชนก 02-590-1981
 19.  ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ -
 20.  โปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ  สำนักบริหารการสาธารณสุข 0 2590 1635
 21.  website ของสำนักบริหารการสาธารณสุข  สำนักบริหารการสาธารณสุข 1757
 22.  โปรแกรมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสนับสนุนงานทันตสาธารณสุข  สำนักบริหารการสาธารณสุข 1762
 23.  โปรแกรมระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง  สำนักบริหารการสาธารณสุข 1629
 24.  โปรแกรมสังคมสงเคราะห์  สำนักบริหารการสาธารณสุข 1629
 25.  โปรแกรมพัฒนาดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล  สำนักบริหารการสาธารณสุข 1758
 26.  ระบบรายงานศูนย์ประสิทธิภาพระบบบริการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข 1796
 27.  โปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ  สำนักบริหารการสาธารณสุข 1758
 28.  โปรแกรมระบบรายงานด้านข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (offline,online)  สำนักบริหารการสาธารณสุข 1641
 29.  ระบบงานวารสารอิเลคทรอนิกส์  สำนักวิชาการสาธารณสุข -
 30. ระบบจัดการ/ค้นคืนเอกสาร  สำนักวิชาการสาธารณสุข -
 31.  ระบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาล  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 02-590-1851
 32.  ฐานข้อมูลรถพยาบาลโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 025901857
 33.  ข้อมูลรถพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 02 590 1851
 34.  website สำนักสารนิเทศ  สำนักสารนิเทศ 02-5901313

        === ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ===