ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/สัมนา
ลำดับ
ประชุม/สัมนา
 
1
CLOSE


ลงทะเบียนเข้าอบรม
ลำดับ
โครงการอบรม
 
1 เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Tableau เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงาน OPEN
1
: [ ]
CLOSE


Copyright © 2008 : ICT - Ministry of Public Health    | Privacy Policy |
กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข