รายงานผลการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

(แบบฟอร์มนี้ ใช้สำหรับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ว411 เท่านั้น)

ปีงบประมาณ

กระทรวงสาธารณสุข กรม/สำนักงาน
รหัสหน่วยงาน
หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด
ลำดับที่ :
รายการ :
วงเงินตามรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ:
บาท (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , ตัวอย่าง 1234567.89)
วงเงินที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร : กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา/รับทราบ :
บาท (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , ตัวอย่าง 1234567.89)
วงเงินที่ดำเนินการจัดหาจัดซิ้อได้จริง:
บาท (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , ตัวอย่าง 1234567.89)
ผู้จำหน่าย บริษัท/ห้างร้าน/ยี่ห้อ:
หมายเหตุ:
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกรายการ
**
สำหรับหน่วยงานที่ส่งโครงการมาขอนุมัติผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรงเข้ารายงานที่ ระบบติดตามโครงการ ICT (username : user , password : health)
**

หากมีปัญหาในการใช้งาน ติอต่อ คุณปัทมา มโนมัธย์ โทร.0-2590-1169 หรือ e-Mail : pattama.m@moph.go.th