ลำดับ โครงการ สถานะ
1.
ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยและทรัพยากรในสถานการณ์ COVID - 19 (23-23 เมษายน 2563) OPEN  
2.
ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth) (17-17 มีนาคม 2563) CLOSE  
3.
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกำกับติดตามภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (17-17 มีนาคม 2563) CLOSE  
4.
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา (19-19 ธันวาคม 2562) CLOSE  
5.
หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรสาธารณสุข หัวข้อ Data Governance Framework and HL7 FHIR Standard (14-14 พฤศจิกายน 2562) CLOSE  
6.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศในระบบโรงพยาบาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ประชุมใหญ่ประจำปี) (7-9 สิงหาคม 2562) CLOSE  
7.
ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 – 2565 ในประเด็นที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพและสาธารณสุข (18-18 มิถุนายน 2562) CLOSE  
8.
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2569 และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ (27-29 พฤษภาคม 2562) CLOSE  
9.
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบคิวโรงพยาบาล (12-12 กุมภาพันธ์ 2562) CLOSE  
10.
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนา National Digital ID สำหรับให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (25-25 มกราคม 2562) CLOSE  
11.
ประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการระบบงาน e-Service ของหน่วยงานส่วนกลาง (3-3 มกราคม 2562) CLOSE  
12.
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (12-12 ธันวาคม 2561) CLOSE  
13.
ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลเทคโนโลยีของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 (14-14 พฤศจิกายน 2561) CLOSE  
14.
ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลเทคโนโลยีของกระทรวงสาธารณสุข (8-8 พฤศจิกายน 2561) CLOSE  
15.
อบรมการใช้งาน Tableau เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงาน (31-1 มิถุนายน 2560) CLOSE  
16.
โครงการประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (National Forum Human Resources for Health 2017: HR4H Forum 2017) (6-8 ธันวาคม 2559) CLOSE  
17.
ลงทะเบียนประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ร่วมกับ Himss AsiaPac 16 (23-26 สิงหาคม 2559) CLOSE  
18.
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 3 The 3rd National Trauma & Emergency & Disaster Forum “ Emergency Network : Moving together ” “รวมพล คนฉุกเฉิน ครั้งที่ 3” (2-3 มิถุนายน 2559) CLOSE  
19.
HIMSS AsiaPac Bangkok Roadshow and Emram Workshop (24- พฤศจิกายน 2558) CLOSE  
20.
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศด้านสาธารณสุขของประเทศไทย (20- ตุลาคม 2558) CLOSE  
21.
ทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (30- กันยายน 2558) CLOSE  
22.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (25-27 กันยายน 2558) CLOSE  
23.
ประชุมแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ของกระทรวงสาธารณสุข (10- สิงหาคม 2558) CLOSE  
24.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่2) การพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) (26-28 สิงหาคม 2558) CLOSE  
25.
โครงการอบรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (11- สิงหาคม 2558) CLOSE  
26.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ(ครั้งที่1) การพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) (24- กรกฎาคม 2558) CLOSE  
27.
ประชุมทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (18- มิถุนายน 2558) CLOSE  
28.
ประชุมแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ของกระทรวงสาธารณสุข (29- พฤษภาคม 2558) CLOSE  
29.
ประชุมแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด 5 การพัฒนาแระสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (22- พฤษภาคม 2558) CLOSE  
30.
ประชุมเพื่อดำเนินการเผยแพร่สื่อสุขภาพผ่าน IPTV (15- พฤษภาคม 2558) CLOSE  
31.
ประชุมเพื่อดำเนินการเผยแพร่สื่อสุขภาพผ่าน IPTV (26- มีนาคม 2558) CLOSE  
32.
ฝึกอบรม ระบบบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management (BCM) (24- มีนาคม 2558) CLOSE  
33.
ขอเชิญเข้ารับฟัง คำชี้แจง/รายละเอียด การประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ โครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนา mHealth สธ. (8- เมษายน 2558) CLOSE  
34.
ประชุมเพื่อดำเนินการเผยแพร่สื่อสุขภาพผ่าน IPTV (5- กุมภาพันธ์ 2558) CLOSE  
35.
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ (24- กรกฎาคม 2557) CLOSE  
36.
สัมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานทิศทางการใช้และการเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (29- กรกฎาคม 2557) CLOSE  
37.
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข (9- ตุลาคม 2556) CLOSE  
38.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนกระบวนการบริหารงานและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สป. 2556 (23-25 สิงหาคม 2556) CLOSE  
39.
ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารงานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2556 (6-6 สิงหาคม 2556) CLOSE  
40.
ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารงานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 (1-1 กรกฎาคม 2556) CLOSE  
41.
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพประชาชนรายบุคคล (Health Profile Data) (2- พฤษภาคม 2556) CLOSE  
42.
ศึกษาดูงานระบบ SAP Solution (23- เมษายน 2556) CLOSE  
43.
โครงการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2556 (26-29 มีนาคม 2556) CLOSE  
44.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานสารบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (7- มีนาคม 2556) CLOSE  
45.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ (หลักการร่างหนังสือราชการ) ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 (27- กุมภาพันธ์ 2556) CLOSE  
46.
โครงการอบรมเทคนิคเฉพาะส่วนการเชื่อมโยง (e-cms) (18-19 กุมภาพันธ์ 2556) CLOSE  
47.
ศึกษาดูงานเรื่อง HP Cloud Solution (31- มกราคม 2556) CLOSE  
48.
โครงการอบรมการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (30- มกราคม 2556) CLOSE  
49.
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสุขภาพระดับจังหวัด (19-20 ธันวาคม 2555) CLOSE  
50.
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข (7-7 ธันวาคม 2555) CLOSE