ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

ช่องทางให้บริการ

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุข

เปิดให้บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์.0 2590 2876 โทรสาร 0 2590 2877