ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

เว็บหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

:: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
:: สำนักบริหารกลาง
:: - กลุ่มบริหารทั่วไป
:: - กลุ่มคลังและพัสดุ
:: - กลุ่มบริหารงานบุคคล
:: - กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
:: - กลุ่มกฏหมาย
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
:: กลุ่มประกันสุขภาพ
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
:: ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
:: สำนักการพยาบาล
:: สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
:: สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
:: สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
:: สำนักตรวจและประเมินผล
:: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
:: สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
:: สำนักบริหารการสาธารณสุข
:: สำนักบริหารโครงการไทยเข้มแข็ง
:: สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สป.รพ.สต.)
:: สำนักวิชาการสาธารณสุข
:: สำนักสารนิเทศ
:: สถาบันพระบรมราชชนก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

:: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
:: กองการแพทย์ทางเลือก
:: กองการแพทย์พื้นบ้าน
:: สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมควบคุมโรค

:: กรมควบคุมโรค
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
:: กองการเจ้าหน้าที่
:: กองคลัง
:: กองแผนงาน
:: งานตรวจสอบภายใน
:: ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร
:: สถาบันบำราศนราดูร
:: สถาบันราชประชาสมาสัย
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมรา
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
:: สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 นนทบุรี
:: สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
:: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
:: สำนักจัดการความรู้
:: สำนักระบาดวิทยา
:: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
:: สำนักโรคติดต่อทั่วไป
:: สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
:: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
:: สำนักโรคไม่ติดต่อ
:: สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
:: สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

:: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
:: กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
:: กองชีววัตถุ
:: กองแผนงานและวิชาการ
:: กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
:: ศวก.ขอนแก่น
:: ศวก.ชลบุรี
:: ศวก.เชียงราย
:: ศวก.เชียงใหม่
:: ศวก.ตรัง
:: ศวก.นครราชสีมา
:: ศวก.นครสวรรค์
:: ศวก.พิษณุโลก
:: ศวก.สงขลา
:: ศวก.สมุทรสงคราม
:: ศวก.สุราษฎร์ธานี
:: ศวก.อุดรธานี
:: ศวก.อุบลราชธานี
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
:: ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
:: สถาบันวิจัยสมุนไพร
:: สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
:: สำนักงานเลขานุการกรม
:: สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
:: สำนักยาและวัตถุเสพติด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

:: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
:: กองการประกอบโรคศิลปะ
:: กองแบบแผน
:: กองวิศวกรรมการแพทย์
:: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
:: กองสุขศึกษา
:: สำนักบริหาร

กรมสุขภาพจิต

:: กรมสุขภาพจิต
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
:: กองการเจ้าหน้าที่
:: กองคลัง
:: กองแผนงาน
:: กองสุขภาพจิตสังคม
:: ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
:: ร.พ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
:: ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
:: ร.พ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
:: ร.พ.จิตเวชเลยราชนครินทร์
:: ร.พ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
:: ร.พ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
:: ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์
:: ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
:: ร.พ.ศรีธัญญา
:: ร.พ.สวนปรุง
:: ร.พ.สวนสราญรมย์
:: เว็บไซต์ ISO
:: เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
:: ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
:: ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
:: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
:: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
:: สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
:: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
:: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
:: สถาบันราชานุกูล
:: สหกรณ์ออมทรัพย์
:: สำนักงานเลขานุการกรม
:: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

กรมการแพทย์

:: กรมการแพทย์
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กองการเจ้าหน้าที่
:: กองคลัง
:: กองแผนงาน
:: โรงพยาบาลประสาทสงขลา (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
:: โรงพยาบาลราชวิถี
:: โรงพยาบาลเลิดสิน
:: โรงพยาบาลสงฆ์ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
:: ศูนย์สมเด็จฯ ผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
:: ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
:: ศูนย์ฯมะเร็ง จังหวัดลำปาง
:: ศูนย์ฯมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี (อยู่ระหว่างการพัฒน
:: สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
:: สถาบันทันตกรรม
:: สถาบันธัญญารักษ์
:: สถาบันประสาทวิทยา
:: สถาบันพยาธิวิทยา
:: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
:: สถาบันโรคทรวงอก
:: สถาบันโรคผิวหนัง
:: สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
:: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
:: สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์
:: สำนักเลขานุการ

กรมอนามัย

:: กรมอนามัย
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กลุ่มทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
:: กองการเจ้าหน้าที่
:: กองคลัง
:: สำนักทันตสาธารณสุข
:: กองแผนงาน
:: สำนักโภชนาการ
:: กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบฯ
:: กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
:: กองอนามัยการเจริญพันธุ์
:: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
:: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
:: ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
:: ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
:: ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
:: ศูนย์อนามัยที่ 1
:: ศูนย์อนามัยที่ 2
:: ศูนย์อนามัยที่ 3
:: ศูนย์อนามัยที่ 4
:: ศูนย์อนามัยที่ 5
:: ศูนย์อนามัยที่ 6
:: ศูนย์อนามัยที่ 7
:: ศูนย์อนามัยที่ 8
:: ศูนย์อนามัยที่ 9
:: ศูนย์อนามัยที่ 10
:: ศูนย์อนามัยที่ 11
:: ศูนย์อนามัยที่ 12
:: สำนักงานเลขานุการกรม
:: สำนักที่ปรึกษา
:: สำนักส่งเสริมสุขภาพ
:: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

:: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
:: กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
:: กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กลุ่มพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมี
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
:: กลุ่มวัตถุอันตราย
:: กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
:: กองควบคุมยา
:: กองควบคุมวัตถุเสพติด
:: กองควบคุมอาหาร
:: กองงานด่านอาหารและยา
:: กองแผนงานและวิชาการ
:: กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
:: กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (คปส)
:: ศูนย์ APR
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
:: ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
:: ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน(ศพช)
:: สำนักงานเลขานุการกรม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

:: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรม

:: องค์การเภสัชกรรม

ศูนย์วิชาการ / วิทยาลัย

:: คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต 10
:: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
:: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
:: ศรีสะเกษ งานประกันสุขภาพ
:: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 9
:: สำนักงานสาธารณสุขเขต 12
:: สำนักงานสาธารณสุขเขต 8

หน่วยงาน/องค์กร ด้านสาธารณสุข

:: Mekong Basin Disease Surveillance
:: การพัฒนาระบบราชการ กระทรวงสาธารณสุข
:: ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข
:: ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร
:: ชมรมแพทย์ชนบท
:: ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
:: ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
:: ชมรมสาธารณสุขจังหวัด
:: ชมรมอาชีวศาสตร์แห่งประเทศไทย
:: ทันตแพทยสภา
:: แพทยสภา
:: มูลนิธิ พอ.สว.
:: มูลนิธิแพทย์ชนบท
:: มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
:: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์
:: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์ นเรนทร)
:: สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
:: สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
:: สภาการพยาบาล
:: สภาเภสัชกรรม
:: สมาคมแม่บ้าน กระทรวงสาธารณสุข
:: สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
:: สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
:: สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
:: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
:: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
:: สำนักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจฯ
:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน/มูลนิธิ

:: มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย