ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

ลักษณะงานบริการ ของศูนย์บริการร่วม
 

หน่วยงาน

 

งานบริการ

ช่องทาง การให้บริการ

1.

 กรมอนามัย

1.
2.

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการด้านข้อมูลห้องสมุดกลาง

- Website

2.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.

2.

งานใบอนุญาตสถานพยาบาล (เอกชน) ตาม
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541
งานใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะตาม
พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

- รับเรื่อง- ส่งต่อ

3.

กรมการแพทย์

 

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

- Website, ให้บริการ ณ ศูนย์ฯ

4.

กรมควบคุมโรค

1.
2.

3.

การบริการข้อมูลข่าวสาร
การออกใบรับรองแหล่งกำหนด/แหล่งผลิตสินค้า ปลอดโรค
การออกใบอนุญาตให้นำเข้าสารประกอบในบุหร่

- Website,ให้บริการ ณ ศูนย์ฯ
- รับเรื่อง-ส่งต่อ

- รับเรื่อง-ส่งต่อ

5.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.
2.

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การจำหน่ายชุดทดสอบอาหาร,ยา, เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- website, ให้บริการ ณ ศูนย์ฯ
- รับเรื่อง-ส่งต่อ

6.

กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

การให้บริการดูงานพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร

- รับเรื่อง-ส่งต่อ

7.

กรมสุขภาพจิต

1.
2.

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการด้านสุขภาพจิต ทางโทรศัพท์สาย ด่วน เช่น 1323,1667 เป็นต้น

- Website

8.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1.
2.

การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ อ.ย.
การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- Website,ให้บริการ ณ ศูนย์ฯ
- รับเรื่อง-ส่งต่อ

9.

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

การเผยแพร่หลักสูตรศึกษาต่อด้านสาธารณสุข
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานใน สป.
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดู งานต่างประเทศ
งานบริการรับเรื่องร้องเรียน
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดำเนินการทางวินัยและ ความผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่
การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจาการให้บริการ ทางการแพทย์ 

- ให้บริการ ณ ศูนย์ฯ
- ให้บริการ ณ ศูนย์ฯ

- ให้บริการ ณ ศูนย์ฯ
- ให้บริการ ณ ศูนย์ฯ

-  รับเรื่อง-ส่งต่อ
-  รับเรื่อง-ส่งต่อ

- รับเรื่อง-ส่งต่อ