ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

แนะนำ ศูนย์บริการร่วม

 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์บริการที่เอื้อประโยชน์ ์ต่อประชาชน ผู้ใช้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ ในบริการที่หลากหลาย  ณ จุดบริการเดียว ได้รวมกระบวนงานจำนวน 17 กระบวนงานมาไว้ ณ จุดบริการ เช่น

    - งานให้บริการข้อมูลข่าวสารของทุกกรม 

    - งานใบอนุญาตสถานพยาบาล ( เอกชน )

    - งานออกใบรับรองแหล่งกำเนิด/แหล่งผลิตสินค้าปลอดโรค

    - การออกใบอนุญาตให้นำเข้าสารประกอบในบุหรี่

    - การให้บริการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

    - การบริการรับเรื่องร้องเรียน

    - การเผยแพร่หลักสูตรศึกษาต่อด้านสาธารณสุข

    - การให้ข้อมูลเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง

    - การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินทางวินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

    - การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการให้บริการทางการแพทย์