ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

ค้นหา เอกสารเผยแพร่
หมวดหมู่หลัก  
หมวดหมู่ย่อย 1  
หมวดหมู่ย่อย 2  
รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่รับเอกสาร ตั่งแต่   ถึง  
KEYWORD
ผลการค้นหา เอกสารเผยแพร่จำนวนทั้งหมด 319 รายการ
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า 1 21 [เริ่มที่รายการ 41] 61 81 101 ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ
- 41. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 42. การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 43. การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ขออนุญาตเปิดให้บริการ (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 44. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 45. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล ใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 46. การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่บริการที่เปลี่ยนแปลง (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 47. การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มพื้นที่ใช้สอย (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 48. การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 49. การชำระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 50. การแจ้งเลิกโรงพยาบาล (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 51. การขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการโรงพยาบาล (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 52. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 53. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 54. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล กรณีออกใบอนุญาตใหม่ (หมวด: คู่มือประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่รับ: 0000-00-00)
- 55. การออกหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 56. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดให้โทษ ประเภท3 (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 57. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 58. ขอใบแทน แก้ไข ปป.ในใบอนุญาตด้านยา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 59. ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 60. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่ง ยาแผนโบราณ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
 
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า 1 21 [เริ่มที่รายการ 41] 61 81 101 ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ