ท่านพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์บริการ่วม กระทรวงสาธารณสุข เพียงใด
 พอใจ
 ไม่พอใจ
 เฉย ๆ