||   ปีงบประมาณ 2559   ||   ปีงบประมาณ 2560   ||   ปีงบประมาณ 2561   ||   LOGIN 2562   ||
 

<<< กราฟสรุปยอดคงเหลือจำแนกตามแผนค่าใช้จ่าย/กิจกรรม >>>
[ยอดคงเหลือ = รับโอน - จ่ายจริง - กันเงิน(มีสัญญา/มีโครงการ)]
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ :
1. จำนวนเงินติดลบ (-) หมายถึง มีการเบิกจ่ายเกินจำนวนที่ตั้งแผนไว้
2. กราฟแสดงเฉพาะรายการค่าใช้จ่าย/กิจกรรมที่มียอดเงินคงเหลือ(ยังเบิกจ่ายไม่หมด/กันเงินไว้ไม่หมด) และยอดเงินคงเหลือติดลบ


::: Login เข้าใช้งานระบบ :::
Username:     
Password: